Elektrifiering viktig fråga i regeringens klimathandlingsplan

Lotta Hedin

Lotta Hedin

17 dec 2019

Idag presenterade regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen. Propositionen listar 132 åtgärder, och många av dem rör transportsektorn och arbetet mot ökad elektrifiering.

Vägtransporterna står idag för en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen. I handlingsplanen skriver regeringen, precis som man tidigare lovat, att en nationell strategi för elektrifiering kommer att tas fram och att en elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn som helhet.

Andra åtgärder som regeringen presenterar i propositionen är till exempel att:

• Hinder för att belysningsnätet ska kunna utnyttjas för att ladda elfordon ska undanröjas.

• Ett stöd för laddinfrastruktur längs större vägar införs för att täcka vita fläckar.

• Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för förbättrad laddinfrastruktur för olika boendeformer.

• En översyn av bonus–malus-systemet genomförs.

• Att möjligheter för bättre vägledning för konsumenter kring lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp, som till exempel en energimärkning, ska analyseras.

• Miljöfordonspremien ska ses över så att de aktuella fordonen i högre utsträckning blir kvar i Sverige.

• Det ska göras enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.

Regeringen vill också se över möjligheten att stärka kommuners och regioners mandat och verktyg för att minska klimatpåverkan. Det kan till exempel handla om att kommuner ska få erbjuda gratis parkering till elbilar och andra bilar med låga utsläpp. Idag ger inte lagen stöd för sådan särbehandling.

Ett – enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin – kraftfullt och hittills relativt outnyttjat medel för påverkan är också offentliga upphandlingar. Enligt ministern går en sjättedel av landets BNP till upphandlingar, och inköpens ligger bakom en femtedel av landets klimatutsläpp.

Upphandlingsmyndigheten får därför i uppdrag att lämna förslag på hur de upphandlingar som ger störst klimatnytta för pengarna kan prioriteras. Man föreslår också åtgärder för klimatsmarta upphandlingar på transportinfrastrukturområdet.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: